اطلاع رسانی

شماره های مستقیم

همکاران ما درمجتمع آموزشي پزشكي درماني امام علي (ع) از طریق شماره های زیر پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.

 

شماره تلفن  مستقیم واحدهای مجتمع آموزشي پزشكي درماني امام علي (ع)

نام واحد

شماره تماس

دفتر ریاست

32566865

مديريت

32546372

امور اداری

32520711

امور مالی

32566864

مدیر پرستاری دفتر سوپروایزرین

32506796

تدارکات

32566863

مرکز تلفن

 گويا32500123
مستقيم 32527575
مستقيم32527576

 

بيشتر
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398   12:54:10