سه‌شنبه 26 فروردين 1393

معرفی همکاران و شرح وظایف  واحد مدارک پزشکی
 

***


 

پرسنل واحد:
 

خانم ولي نژاد –رئيس اداره فناوري اطلاعات سلامت

خانم ساكي –كارشناس فناوري اطلاعات سلامت

خانم آرام –كارشناس فناوري اطلاعات سلامت

خانم جعفري مهر –كارشناس فناوري اطلاعات سلامت

خانم اسديان –كارشناس پذيرش

خانم بهاري –كارشناس پذيرش

خانم فرد ابراهيم نيا –كارشناس پذيرش

آقاي قاسمي –كارشناس فناوري اطلاعات سلامت

آقاي امين نژاد –كارشناس پذيرش


شرح وظایف:

1-تحويل سيستمي پرونده هاي دائم و موقت ارسال شده از واحد در آمد

2- رويت پرونده هاي دائم از لحاظ كمي وكيفي ،الصاق برگه رفع نواقص و با تماس با پزشكان جهت مراجعه به واحد مديريت اطلاعات سلامت  و تكميل پرونده

3-ثبت تاريخ ترخيص پرونده هاي دائم به صورت ماهانه در پرينت هاي مربوط به همان ماه

4-كد گذاري بيماريها و  اقدامات بر اساس كتاب icd-10و icd9-cm بعد از ترخيص بيمار تا 24ساعت

5-ارسال كدهاي تشخيص هاي نهايي و علت فوت ها به صورت روزانه به سامانه سپاس

6-ثبت كل پروند ه هاي  كد گذاري شده بر اساس تشخيص اوليه –حين درمان و تشخيص نهايي

7-اسكن پرونده هاي  دائم و موقت بعد از ترخيص بيمار

8-مرتب نمودن پروند ه ها بر اساس شماره به روش ترمينال ديجيت و بايگاني در فايل ريلي و قفسه هاي ثابت

9-بررسي كيفي پرونده ها طبق مصوبه كميته مديريت اطلاعات سلامت

10-سورت و پوشه پرونده ها براساي كالر كد ينگ قبل از بايگاني پرونده ها

11-اسكن و پرينت پرونده هاي فوتي و تهيه نسخه پشتيبان جهت مطالعه پزشكان و مركز در خواست كننده  با نامه كتبي و تاييد شده

12-اسكن فرم 115 و ثبت اطلاعات بيماران تصادفي در سامانه تصادفات

13-ثبت مرگ بيمارستاني به صورت روزانه در سامانه مرگ و مير

14-تشكيل پرونده جهت بيماران دياليزي

15-رسم نمودار تعداد پرونده هاي داراي نقص مربوط به پزشك جهت گزارش به واحد  مديريت

16-رسم نمودار و جداول آماري به تفكيك بخشها شامل آمار رضايتي ها  گزارش به واحد  مديريت

17-ثبت تاريخ ترخيص  پرونده  ها ي موقت  به صورت  ماهانه در پرينت هاي مربوط به  همان ماه 

18-فايل پروند ه هاي موقت در زونكن هاي مربوطه

19تشكيل كميته  مديريت اطلاعات سلامت به صورت ماهانه

20-فايل پروند هاي يونيت (بستري مجدد)

21-پاسخگوئي به ارباب رجوع جهت نامه هاي پزشكي قانوني –كلانتريها –نظام پزشكي –كميسيون پزشكي –بيمه گريها و ساير ارگانها

22-اسكن پروند ه هاي مربوط به تامين اجتماعي جهت ارسال به دفتر رسيدگي اسناد به صورت ماهانه

23-پاسخگوئي به نامه هاي ارسالي به واحد مديريت اطلاعات سلامت  با سيستم MIs

23-تهيه ليست پرونده هاي ارسال نشده به واحد مديريت اطلاعات سلامت و گزارش به مديريت محترم 

24-گزارش گيري بيماريها براي تحقيقات و همكاري با پزشكان در انجام طرح تحقيقاتي

25-گزارش گيري خطاهاي سپاس به صورت روزانه و پيگيري و رفع نقص خطاها

26-همكاري با بخشها جهت ارائه بيماريهاي شايع  مربوط به بخش جهت بهبود كيفيت

27-ثبت برنامه پرسنلي در سيستم MIS به صورت ماهانه

28-تكميل سامانه آواب و ارسال اطلاعات به معاونت درمان دانشگاه

29- ارسال اطلاعات  آماري به صورت ماهانه به معاونت درمان دانشگاه

30-تهيه  و ارائه برنامه عملياتي ،شاخص ها و فرآينده هاي واحد مديريت
اطلاعات سلامت هر سه ماه يكبار جهت ارائه به واحد بهبود كيفيت

31-نظارت بر بستري بيماران و كنترل خطاهاي سپاس مربوط به واحد پذيرش 

شماره تماس: 02632500123 - داخلی 349

سه‌شنبه 4 تير 1398   03:50:02

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 260282
تعداد بازديد کنندگان سايت: 87148846 تعداد بازديد زيرپورتال: 1962090 اين زيرپورتال امروز: 411 سایت در امروز: 4303 اين صفحه امروز: 21