متون عمومي
پنجشنبه 30 شهريور 1396
خانم فریبا احمدپناه
کارشناس پرستاری


سوابق خدمت : 20 سال مراکز دولتی و 5 سال مراکز خصوصی
شناسنامه کلینیک مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

نام بخش :کلینیک تخصصی و فوق تخصصی
رئيس بخش : آقاي دكتر كوروش شهبازي                           
سرپرستار بخش : فريبا احمدپناه
مسئول کلینیک تخصصی : فريبا احمدپناه
مسئول کلینیک  ویژه :   کسری فرزاد 
 شرح وظايف بخش (حيطه پرستاري)      
حدود انتظارات از سرپرستار :
1-  اجراي دقيق شرح وظايف و حدود انتظارات (عوامل عملكردي) و قوانين و مقررات اداري تدويني اعلام شده از وزارت متبوع
2-  تنظيم برنامه پيش بيني سال و نوشتن برنامه عملياتي و استرتژيك بخش
3- نظارت بر حضور به موقع كادر پزشكي وپرستاري و دانشجويان و . . .
4- نظارت بر پذيرش و نقل و انتقال صحيح و اعزام بيماران
5- كنترل و نظارت بر وسايل و داروها و مواد مخدر
6- نظارت بر عملكرد كاركنان تحت سرپرستي (پرسنل درماني و پشتيباني و خدمات و . . . )
7- شركت فعال در جلسات و كميته ها و برگزاري جلسات درون بخشي و طرح مشكلات بخش و اتخاذ تصميمات مناسب با مشاركت كاركنان و سوپروايزرين بخشها و ارسال بموقع صورتجلسات به دفتر پرستاري
8- همكاري و هماهنگي با مديريت پرستاري و سوپروايزران و ديگر همكاران در راستاي اهداف سازمان
9- تنظيم برنامه ماهيانه پرسنل (حداقل 50 در صد طبق درخواست كتبي پرسنل در صورت امكان)
10-  شركت فعال در تحويل و تحول بخش و ارائه گزارش كامل  شيفت با درج كليه حوادث و اتفاقات و تخلفات و خطاها بصورت كتبي و شفاهي
 11-  بررسي پرونده هاي مرگ و مير بيماران در جلسات درون بخشي و اتخاذ تصميمات مناسب جهت كاهش مورتاليته و ارسال صورتجلسه
12-  ارائه آمار ماهيانه موارد عفونتهاي بيمارستاني و عملكرد ماهيانه خود و گزارش موارد لازم جهت پيگيري
13-  مديريت بهره وري و ارتقاي كيفيت خدمات پرستاري
14-  ارائه گزارش كتبي بموقع مشكلات فضاي فيزيكي و تجهيزاتي و آموزشي و ... پيگيري مستمر تا حصول نتيجه
15-  برنامه ريزي و انجام اقدامات مناسب در خصوص كاهش كسورات و افزايش درآمد
16-  برنامه ريزي جهت برقراري ايمني بيمار و كاهش عوارض و خطاها
17-  نظارت و پايش علل ترخيص با ميل شخصي و فرار بيماران
18-  مديريت منابع بصورت ايجاد انگيزه و زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاي منابع سازماني(انساني- مالي)
19-  شركت در كلاسها و جلسات آموزشي و دوره هاي تكميلي و تحقيقاتي و پژوهشي
20-  معرفي كاركنان با عملكرد ضعيف به واحد آموزش ( به منظور توانمندسازي با ارتقاي سطح آگاهي و عملكردي آنان)
21-  كنترل ودقت در جابجايي هاي شيفتي پرسنل بصورت صحيح
22-  تلاش در ايجاد محيطي آرام و صميمي مبتني بر احترام و عدالت و دور از هرگونه شايعه و افترا
23-  همكاري و پاسخگويي مناسب هنگام بازديد بازرسان و كارشناسان
 
حدود انتظارات از (جانشين مسئول بخش)
1-  كسب خط مشي و دستورالعملهاي لازم از سرپرستار
 1.  تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت و تقسيم كار مربوطه در غياب سرپرستار
 2.  تحويل و تحول باليني بيماران با حضور كليه پرسنل حاضر در شيفت و با كاردكس
 3.  سطح بندي بيماران و ثبت آن در فرم مربوطه
5-  تحويل و تحول وسايل و تجهيزات و اطمينان از سلامت دستگاهها
6-  چك و كنترل تجهيزات و در صورت اشكال اقذام به پيگيري تا رفع عيب
7- همراهي با پزشكان هنگام ويزيت و انجام بموقع پيگيريها و سرعت عمل بخشيدن به كارها در غياب سرپرستار
 1. مشاركت در فرآيند آموزش و ارزشيابي و ارزيابي
9-  كنترل و نظارت بر حسن انجام برنامه نظافتي بخش طبق برنامه
10-  مشاركت در تدوين برنامه فعاليتهاي ساليانه بخش
11-  مشاركت در برنامه ريزي كاهش ميزان عفونت و پيگيري كشتهاي ادواري و اخذ آمار توسط رابط كنترل عفونت
 1.  مشاركت فعال در آموزش بدو ورود وترخيص  بيماران
 2.  نظارت بر نحوه پذيرش بيماران  و نحوه عملكرد پرسنل تحت نظارت
 3.  انجام وظيفه در چهارچوب شرح وظيفه پرستاري طبق دستورلعملهاي موجود وساير امور محوله طبق دستور مافوق
 
حدود انتظار از پرستاران مسئول شيفت:
 1. حضور كليه پرسنل رأس ساعت مقرر در بخش
 2. كنترل برنامه تيم كد توسط پرستاران به ويژه مسئولين شيفت
 3. مشاركت فعالانه كليه پرسنل در تحويل و تحول باليني
 4. تحويل نظافت از نيروي خدماتي
 5. تقسيم كار با توجه به شرايط بخش و حتي الامكان طبق شرح وظايف
 6. نظارت و كنترل مستمر بر انجام امور محوله
7- رعايت يونيفرم مصوبه
8- برقراري نظم و آرامش و ارتباط مناسب و متقابل بين پرسنل و مددجو و همراه
 1. ارتباط مناسب و پاسخگويي به ارباب رجوع
 2.  انجام امور محوله رأس ساعت مقرر
11-  مشاركت و نظارت در انجام كليه مراقبتهاي پرستاري
12-  اجراي كليه برنامه هاي آموزشي كه توسط مسئول بخش تعيين گرديده است.
 1.  نظارت برنگهباني و اطلاعات و كنترل آمد ورفت مراجعين در كلينيك
 2.  نظارت براتاق پزشكان و پانسمان و اتاق گچ در شيفتهاي مختلف
15-  تحويل و تحول ترالي ها؛ كمدها  و كليه  تجهيزات پزشكي
16-  ارائه پيشنهادات و نقطه نظرات سازنده به منظور بهينه سازي كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران
17-  نظارت كامل بر مددجوياني كه نيازبه ويزيت فوري دارند
 1.  نظارت و پيگيري خرابي هاي دستگاهها و تجهيزات بخش در طول شيفت
19-  مشاركت مسئولين شيفتها در ارزشيابي پرسنل زيرمجموعه
 
حدود انتظارات از پرستار :
1- بر اساس برنامه تقسيم كار شروع بكار نمايد.
2-  در تحويل و تحول ترالي كد و وسايل بخش حضور داشته و  با دقت در دفتر مخصوص تحويل گيرد.
3-  در انجام تميزي اتاق پانسمان و گچ و اتاقهاي معاينه  شركت نمايد.
4-  شركت در تيم بحران و اجراي وظايف محوله از پيش تعيين شده
5-  برقراري سرم  ؛ تعويض پانسمان ؛ كنترل علائم حياتي  ؛ سوندا‍ژ  ؛ ثبت و گزارش نويسي ؛ ساكشن بيمار ؛ اكسيژن درماني  را طبق اصول صحيح انجام دهد.
6-  مشاركت و همكاري با پزشك در انجام معاينات
7-  همراهي با پزشكان هنگام ويزيت وراهنمايي و پيگيري كار بيماران
8-  نحوه كار با دستگاهها را بداند و پس از انجام كار شرايط لازم جهت استفاده مجدد از دستگاه را فراهم نمايد.
9-  همراهي با پزشكان هنگام انجام اعمال جراحي سرپايي
10-  در آموزش همكاران شركت فعال داشته باشد.
11-  در آموزش بيمار در (زمان پذيرش ترخيص ) مشاركت فعال نمايد.
12-  بر تكميل بودن ترالي كد در ابتداي شيفت نظارت نموده و با عمليات احيا آشنا بوده ودر صورت لزوم با رعايت اصول انجام دهد.
13-  كنترل و تحويل داروهاي نسخه و درخواست شده  بخش مربوطه از داروخانه بيمارستان
14-  احتياطات همه جانبه ( پوشيدن دستكش گان ماسك عينك جمع آوري و نگهداري زباله هاي تيز و برنده ) را در انجام مراقبتهاي پرستاري رعايت نمايد.
15-  شركت در دوره هاي آموزشي و همكاري در برنامه ريزي آموزشي پژوهشي
16-    اقدامات مناسب در جهت تإمين ايمني بيمار و پيشگيري از حوادث احتمالي
17-  نارسايي ها و كمبودهاي بخش را بموقع گزارش دهد.
18-مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات
 
حدود انتظار از بهيار :
 1. كسب دستور و برنامه كار از مسئول شيفت
 2.  كمك در امر پذيرش ؛ ترخيص و انتقال بيماران به تخت
 3. همراهي با پزشكان هنگام معاينه و راهنمايي و پيگيري كار بيماران
 4. همراهي با پزشكان هنگام اعمال جراحي سرپايي
 5.  در تحويل و تحول ترالي كد و وسايل بخش حضور داشته و  با دقت در دفتر مخصوص تحويل گيرد.
6-  آماده كردن تختها و برانكارد
 1.  كمك به خروج بيمار از تخت و راه رفتن وي
 2.  كنترل علائم حياتي  و ثبت در پرونده
 3.  نحوه كار با دستگاهها را بداند و پس از انجام كار شرايط لازم جهت استفاده مجدد از دستگاه را فراهم نمايد.
10-  حضور در زمان تحويل شيفت با حضور پرسنل و گزارش اقدامات انجام شده
11- در انجام تميزي اتاق پانسمان و گچ و اتاقهاي معاينه  شركت نمايد.
12- مشاركت و همكاري با پزشك در انجام معاينات
 1.  آماده كردن بيمار در موارد لزوم جهت انجام معاينات پزشكي با رعايت منشور حقوق بيمار
 2.  آماده كردن وسايل جهت استريليزاسيون
15-  انجام پروسيجرهايي مانند تعويض پانسمان ؛ انجام الكتروكارديوگرام ؛ كشيدن بخيه و تزريقات تحت نظارت مسئول شيفت
 1.  پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع و برقراري ارتباط مناسب با بيماران
17-  كنترل و نظارت بر رفت وآمد بيماران و نظم دهي در اتاق پزشكان هنگام ويزيت
 1.  حفظ امنيت بيمار در رابطه با پيشگيري از بروز حوادث احتمالي
19-  شركت در كلاسهاي ضمن خدمت و بازآموزي مصوب
20-  انجام ساير امور حرفه اي طبق دستور مسئول شيفت
21-  كنترل و تحويل داروهاي نسخه و درخواست شده  بخش مربوطه از داروخانه بيمارستان
 
شرح وظايف و حدود انتظارات از كمك بهيار :
1- كسب دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه
2-  بر اساس برنامه تقسيم كار شروع بكار نمايد.
 1.  كمك در امر پذيرش ؛ ترخيص و انتقال بيماران به تخت
 2.  همراهي با پزشكان هنگام معاينه و راهنمايي و پيگيري كار بيماران
 3.  ارتباط مناسب با بيماران و پاسخگويي به آنها
6-  آماده كردن وسايل لازم جهت انجام امور مراقبتي توسط پرستار ( وسايل پانسمان ؛ سونداژ و . . .) جمع آوري آنها پس از اتمام كار ؛ شستشوي وسايل و در صورت لزوم انتقال به مركز سي.اس.آر
7-  آماده كردن تختها و برانكارد
 1.  شمارش ملحفه قبل از تحويل به رختشويخانه و هنگام تحويل گرفتن آنها
 2.  آماده كردن بيمار براي معاينه پزشك شامل :
( برقراري ارتباط ؛ دادن وضعيت مناسب به بيمار ؛ حفظ محيط مناسب براي معاينه ؛ برداشتن پوشش و در معرض قرار دادن عضو مورد معاينه ؛ در دسترس قرار دادن وسايل مورد نياز جهت معاينه با رعايت موازين شرعي و اصول طرح انطباق امور پزشكي با شرع )
10-  پاكيزه نگهداشتن كليه وسايل و تجهيزات پزشكي موجود ( تخت بيمار ميز بيمار وسايل كمك تنفسي و . . . )
 1.  مراقبت در حفظ و نظم و نظافت بخش و پاكيزگي و شستشوي كليه لوازم بخش
 2.  تحويل وسايل بخش طبق روتين در هر شيفت
 3.  شستشوي صحيح ست هاي پانسمان و گوش وحلق وبيني و پگ كردن آنها
14- كنترل و نظارت بر رفت وآمد بيماران و نظم دهي در اتاق پزشكان هنگام ويزيت
15-  حفظ امنيت بيمار در رابطه با پيشگيري از بروز حوادث احتمالي
16-  كمك در امر توانبخشي مددجو ( كمك در بكار بردن چوب زير بغل و ... )
 1.  كمك در انجام پذيرش و ترخيص بيمار از بخش طبق دستور پرستار مربوطه
18-    انجام كليه امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه

فهرست اسامي پزشكان شاغل در كلينيك تخصصي
           و تخصص هاي مربوطه  
      
   درمانگاه ارتوپدي
 1. دكتر محسن عمادالدين
 2. دكتر ابوالفضل آگوشي              
 3. دكتر سيد محمد تقي نوري             
 4. دكتر رامتين روحي پور               
 5. دكتر آرمان معيني                      
 6. دكتر مهدی  كريمي                     
 7. دكتر سلمان آذر سينا   
 درمانگاه فوق تخصص جراحي دست       
دكتر راضيه نبي
درمانگاه ارولوژي
 1. دكترمحمد علي همتيان
 2. دكتر حميد شايان نسب               
 3. دكتر رضا سرهنگ نژاد   
 4. دكتر بابك كريميان          
 5. دكترمحمد علي فلاح 
 6. دكتر ابراهيم رسوليان هروي
             درمانگاه گوش و حلق و بینی
 1. دكتر اصغر عزيزي
 2. دكتر فرشته عبدالمطلبي                          
 3. دكتر ونوس  قراویس   
 4. دكتر زهره  زندي فر
 5. دكتر علي نبي پوراشرفي
درمانگاه چشم پزشكي
 1. دكتر محمد مهدي نوراني ( متخصص چشم وفوق تخصص قرنيه)
 2. دكتر مجيد خدابخشي                
 3. دكتر عبدالخالق دريس   
 4.  دکتر درفشی
 5.  دکتر خطایی
 6.  دکتر  کرامتی
 7. دکتر کلانتری
 8. دکتر وزیرنیا
 9. دکتر احمدزاده              
درمانگاه قلب و عروق
 1. دكتر  ليلا   عسكر پور
 2. دكتر  فاطمه   نعمتی
 3. دکتر طاهره صادقي
 4. دكتر اميرعباس خواجوي
 
 
درمانگاه داخلي
 1. دكتر زهره سراجي پور
 2. دكتر  محمد تقي ميران  
درمانگاه جراحي اعصاب
 1. دكتر محسن فلاح    
 2. دكتر علي برادران باقري   
 3. دكتر مرضيه توكلي      
 4. دکتر سعید   فارغ بال
 5. دكتر حسين مالكي
درمانگاه جراحي عمومي
 1. دكتر مجتبي   حاج صفرعلي  
 2. دكتر سيد محمد   صبوري     
 3. دكتر محمد   موحد   
 4. دكتر ليلا   حاج مقصودي
 5. دكتر مجتبي   مرادي       
 6. دكتر احمد   باروح   
 7. دکتر عباس   نصیری
 8. دکتر علیرضا   شیرزادی
 9. دکتر    علی    سلطانیان
 10. دكتر مجتبي   احمدي نژاد (متخصص  جراحي عمومي و فوق تخصص جراحي توراكس)
 11. دكتر هاله پاك
 12. دكتر      الهي
 درمانگاه قفسه سينه (توراكس)
 1. دكتر مجتبي احمدي نژاد (متخصص   جراحي عمومي و فوق تخصص جراحي توراكس)
  درمانگاه بيماريهاي پستان
 1. دكتر ليلا حاج مقصودي  (متخصص   جراحي عمومي)
 درمانگاه جراحي فك و صورت
 1. دكتر رضا   كلباسي       
 2. دكتر محمد   ابراهيمي   
 3. دكتر پيمان    گهر شناسان   
 4. دکتر  علی   کربلایی خانی
 5. دکتر سید سعید   شیرنگی
  درمانگاه طب فيزيكي
 1. دكتر كامران بهمن تيموري
 2. دكتر محمد رضا اعتراف اسكويي 
 
درمانگاه  اعصاب و روان( روانپزشكي)
 1. دكتر شيرين عابديان  ( متخصص اعصاب و روان روانپزشكي)
 
درمانگاه انكولوژي
 1. دكتر آرش پرويزي ( متخصص  آنكولوژي)
   درمانگاه بيهوشي
  پزشكان متخصص بيهوشي مقيم   ICU   (با ارائه معرفي نامه از ساير پزشكان)
 
 
تعداد كل پرسنل كلينيك تخصصي  18 نفر شامل 7 نفر پرستار و 1 نفر تكنيسين اتاق عمل و 1 نفر تكنيسين بيهوشي و1 نفربهيار و 4 نفر كمك پرستار و 4 نفر خدمات مي باشد.(يك نيروي پرستاري نيمه وقت)
اسامي پرسنل کلینیک  :
1-   فريبا احمدپناه( سرپرستار رسمی  مسئول کلینیک تخصصی )
 1.   کسری   فرزاد  ( پرستار رسمی  مسئول کلینیک ویژه  و رابط ایمنی و پژوهشی و مسئول واحد  بحران  و نماینده کارمندان  ایثارگر و جانباز  و رزمنده و خانواده شهدا  )
3-  راشین   خوش آهنگ  ( پرستار رسمی -  جانشین مسئول کلینیک تخصصی و رابط آموزشی و ارزیابی و طرح تکریم ارباب رجوع )
 1.   زهرا   دیندار ( پرستار شرکتی -  رابط کنترل عفونت-رابط آموزش به بيمار)
 2.   زيبا  جعفري( پرستار نيمه وقت-رابط آموزش سلامت )
 3.   حسن   جلیله وند ( پرستار رسمی  رابط آتش نشانی)
 4.  مینو   کرد (تكنسين اتاق عمل -  رسمي)
8-  رقيه   تركي (كاردان بيهوشي اتاق عمل- شركتي)
9-  وحيد   كشتكار ( پرستار پيماني)
 1. - الهه   عابدين زاده (بهيار رسمي)
11- مرضيه   اكبري (كمك بهيار قراردادي)
 1. - اميد   روستايي (كمك بهيار قراردادي)
 2. - ‍‍ژيلا   روحي ‍(كمك بهيار شركتي)
14- صبا اسلام(كمك بهيار شركتي)
1- مهدي  ميرلو  (خدمات قراردادي)5
 1. - روح ا...   مرادي (خدمات قراردادي)
17- ابراهيم   احمدي  (خدمات قراردادي)
 1. - رحمان   شاكري (خدمات قراردادي)
 
بيشتر
جمعه 28 تير 1398   12:15:19