متون عمومي
سه‌شنبه 20 فروردين 1398
برنامه سال 1398 گروه های آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
 

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

نام گروه

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

جراح عمومی

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

طب اورژانس

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

ارتوپدی

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

جراحی مغز و اعصاب

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

کارورز

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

دستیار

بیهوشی

بيشتر
جمعه 28 تير 1398   12:16:39