متون عمومي
دوشنبه 19 فروردين 1398

اعضای گروه طب اورژانس

 

سمت اجرایی

رتبه علمی

تخصص

اسامی

مدیر گروه

استادیار

طب اورژانس

دکتر علی طاهری نیا

معاون آموزشی گروه

استادیار

طب اورژانس

دکتر مهران بهرامیان

هیات علمی

دانشیار

طب اورژانس

دکتر کوروش احمدی

مسئول کارورزی

استادیار

طب اورژانس

دکتر ذبیح اله طالشی

هیات علمی

استادیار

طب اورژانس

دکتر پیمان خادم حسینی

مسئول آموزش دستیاری

استادیار

طب اورژانس

دکتر مهدی رضایی

هیات علمی

استادیار

طب اورژانس

دکتر محمد رضا مقصودی

معاون پژوهشی گروه

استادیار

طب اورژانس

دکتر مریم فدایی

کارشناس گروه

اعظم علی نیا

بيشتر
جمعه 28 تير 1398   12:29:00