متون عمومي
دوشنبه 19 فروردين 1398

اعضای گروه جراحی عمومی  

 

سمت اجرایی

رتبه علمی

تخصص

اسامی

مدیر گروه – مسئول دستیاران

دانشیار

جراحی عمومی

دکتر مجتبی احمدی نژاد

معاون آموزشی و مسئول کارآموزی –مسئول دستیاران

استادیار

جراحی عمومی

دکتر لیلا حاجی مقصودی

مسئول آموزش کارورزان

استادیار

جراحی عمومی

دکتر هاله پاک

هیات علمی

استادیار

جراحی عمومی

دکتر مجتبی حاجی صفرعلی

درمانی

درمانی

جراحی عمومی

دکتر مجتبی مرادی

معاون پژوهشی

استادیار

جراحی عمومی

دکتر علی سلطانیان

درمانی

استادیار

جراحی عمومی

دکتر عباس نصیری

درمانی

درمانی

جراحی عمومی

دکتر محمد موحد

درمانی

درمانی

جراحی عمومی

دکتر احمد باروح

هیات علمی

استادیار

جراحی عمومی

دکتر مهدی تولایی

هیات علمی

استادیار

جراحی عمومی

دکتر علی رضا شیرزادی

هیات علمی

استادیار

جراحی عمومی

دکتر احمد الهی

هیات علمی

استادیار

جراحی عمومی

دکتر مرتضی مازوچی

درمانی

درمانی

جراحی عمومی

دکتر سحر میرزایی

کارشناس گروه

نسیم عزیزاللهی

بيشتر
جمعه 28 تير 1398   13:15:14