متون عمومي
دوشنبه 19 فروردين 1398

اعضای گروه جراحی مغز واعصاب
 

سمت اجرایی

رتبه علمی

تخصص

اسامی

مدیر گروه

استادیار

متخصص جراحی مغز واعصاب

دکترعلی برادران باقری

معاون آموزشی

استادیار

متخصص جراحی مغز واعصاب

دکتر حسین مالکی

مسئول آموزش دستیاری

استادیار

متخصص جراحی مغز واعصاب

دکتر محمد کمانگر

معاون پژوهشی

درمانی

متخصص جراحی مغز واعصاب

سیما بهروزیان

درمانی

متخصص جراحی مغز واعصاب

دکتر سعید فارغ بال خامنه

کارشناس گروه

فاطمه قره چائی

بيشتر
جمعه 28 تير 1398   12:41:27