متون عمومي
دوشنبه 19 فروردين 1398

اعضای گروه بیهوشی
 

سمت اجرایی

رتبه علمی

تخصص

اسامی

مدیر گروه بیهوشی

استادیار

بیهوشی

  دکتر سید محسن پوریعقوبی

معاون پژوهشی گروه

استادیار

بیهوشی

دکتر مهدی رضایی

معاون آموزشی گروه و  مسئول آموزش  دستیاری

استادیار

یهوشی

دکتر بنفشه مشاک

هیات علمی

استادیار

یهوشی

دکتر فاطمه بیات

هیات علمی

استادیار

یهوشی

دکتر مهدی طیبی آراسته

هیات علمی

استادیار

یهوشی

دکتر سواک حاتمیان

هیات علمی

استادیار

یهوشی

 دکتررضا علیزاده

کارشناس گروه

اعظم علی نیا

بيشتر
جمعه 28 تير 1398   12:15:56