متون عمومي
دوشنبه 19 فروردين 1398

اعضای گروه ارتوپدی
 

سمت اجرایی

رتبه علمی

تخصص

اسامی

مدیر گروه

استادیار

متخصص ارتوپدی

دکتر سلمان آذرسینا

معاون آموزشی/ مسئول آموزشی دستیاران و کارآموزان

استادیار

متخصص ارتوپدی

دکتر فرساد بیگلری

مسئول آموزش کارورزان

استادیار

متخصص ارتوپدی

دکتر منیر نجفی پیراسته

معاون پژوهشی

----

متخصص ارتوپدی

دکتر آروین نجفی

کارشناس گروه

فاطمه قره چائی

بيشتر
جمعه 28 تير 1398   12:55:23