متون عمومي
شنبه 7 اسفند 1395 معرفی واحد مددکاری


فعالیتها وشرح وظایف این واحد شامل:
1-راندروزانه بخشها به منظورشناسائی بیماران نیازمندومشکل دار(افرادفاقدبیمه حوادث کار-نزاعی ترافیکی فاقدکروکی یا 115 کودک آزاری-همسرآزاری اتباع و...)
2-راهنمایی وارجاع بیماران فاقدبیمه که طبق نظرکارشناس بیمه امکان استفاده ازبیمه رادارند به بیمه سلامت با ارئه گواهی بستری بیمارازمنشی بخش به منظورتسریع دراخذدفترچه بیمه .
3-ارائه نامه ضارب ناشناس ومتواری به همراهان بیماران نزاعی ضارب ناشناس ومتواری ویاکسانی که ضارب آنها درحال حاضر متواری می باشد به منظوراستفاده ازبیمه .(طبق قوانین بیمه صرفا"درصورت ارائه پاسخ مراجع قضائی مبنی برناشناس بودن ضارب ویامتواری بودن ضارب بیمه تائید می شود.)
4-ارائه نامه امانت(هنگام ترخیص) به بیماران نزاعی ضارب ناشناس ویامتواری که درطول زمان بستری نتوانسته اند از مراجع قضائی پاسخ مدنظر راارائه نمایندولذا هزینه آزادمحاسبه شده تاهزینه درمان رابصورت امانت تازمان تعیین شده درنامه بپردازندوبدین ترتیب ضمن ترخیص بیمار وعدم اشغال بیموردتخت اورژانس به ایشان فرصت داده میشودکه بتوانند ازبیمه استفاده نمایند.
5-ارائه نامه امانت(هنگام ترخیص) به بیماران ترافیکی فاقدکروکی که نتوانسته اند طی زمان بستری کروکی راارائه نمایندتابتوانند درزمان تعیین شده باارائه کروکی بتوانندازبیمه ترافیکی استفاده نمایند.
6-تماس باهمراهان بیمار وارائه نامه افزایش ودیعه به بیماران بستری طولانی مدت ویا فاقدبیمه تاضمن تذکردرخصوص حدود هزینه درمان بیمار،بخشی ازهزینه هادرزمان بستری خذشود درهنگام ترخیص بامشکلات کمتری مواجه شویم .
7-درنظرگرفتن مساعدت دربخشی ازهزینه هابصورت تخفیف به بیماران نیازمند.
8-تسهیل درترخیص بیماران نیازمندوهزینه سنگین که توان پرداخت کل هزینه راندارندوبا مساعدت تخفیف هم قادربه ترخیص بیمارخودنیستندازطریق اخذامانتی وپرداخت مبلغی درحدتوان تاازاشغال بیمورد تخت اورژانس بیمارستان جلوگیری به عمل آیدودرفرصتهای بعدی اقدام جهت تسویه به عمل آید(این امرباگزارش مددکاری به مدیریت محترم وباتاییدایشان صورت میگیرد).
9-ثبت موارد بیماران نیازمندوهزینه های سوخت شده بیمارستان که کدملی دارنددرسامانه بیماران نیازمند وزارتخانه به منظورتخصیص بودجه ازوزارتخانه به این مرکز .
10-ثبت بیمارن سوختگی درسامانه سوختگی وزارتخانه به منظورتخصیص بودجه ازوزارتخانه به این مرکز.
11-ثبت موارد مرگ مغزی که جهت اهداء عضو انتقال داده میشوند در سامانه مرگ مغزی وزارت بهداشت  و رایگان نمودن کل هزینه درمان اعم از داروخانه و فرانشیزدرمان طبق  دستورالعمل وزارتخانه.
12-ارجاع بیماران  اتباع  دارای کارت اقامت به سازمان ملل پس ازتسویه حساب درصورت تمایل ازطریق مکاتبه  با سازمان ملل وتحویل  پرونده  بالینی.
13-ارائه آمار و گزارش بیماران اتباع به معاونت درمان بطورسالانه یا شش ماهه درصورت درخواست ایشان.
14-مکاتبه با ثبت احوال ودادستان وبیمه سلامت جهت اخذبیمه برای بیماران کارتن خواب وفاقدهمراه.
15-بررسی مواردکودک آزاری بستری شده درمرکز وارجاع به اورژانس اجتماعی (123)وپیگیری تاحصول نتیجه نهایی.
16-پیگیری رونددرمان بیماران آسیب پذیر(مجهول الهویه-کارتن خواب سالمندان رهاشده-افرادطردشده ازسوی خانواده وآسیب دیدگان اجتماعی)
17-مکاتبه بادادستان جهت تعیین تکلیف وساماندهی بیماران کارتن خواب پس ازطی دوره درمانی.
18-پیگیری ازطریق بهزیستی جهت تحویل بیماران کارتن خواب وساماندهی

لیست پرسنل واحد مدد کاری
بيشتر
جمعه 28 تير 1398   13:05:28