متون عمومي
چهارشنبه 27 بهمن 1395
واحد انتظامات

 
شرح وظایف انتظامات به شرح ذیل می باشد .
1- حضور به موقع طبق ساعت تععین شده جهت تحویل شیفت و با پوشش کامل  و سازمانی
2-برخورد مناسب و شایسته با همکاران و ارباب رجوع
3-تبعیت از دستورات مافوق
4-جدیت در انجام امور محوله
5-جلوگیری از ورود خبرنگار و تصویر بردار بدون مجوز کتبی از روابط عمومی دانشگاه
6-جلوگیری از هر گونه کالای بدون مهر و امضای امین اموال و یا مسئولین مربوطه به خارج از مرکز
7-رعایت شئونات اسلامی از جمله داشتن محاسن، بسته بودن یقه، پایین بودن آستین هر دو دست، وپرهیز از به کار گیری هر گونه کلمات زشت و زننده  غیر اخلاقی و عدم استفاده   از زیور آلات در محیط کار و غیره
8-نگهبان در هیچ شرایطی حق درگیری لفظی ویا فیزیکی با ارباب رجوع و غیره...را نداشته موظف میباشد در صورت مشاهده و ایجاد هرگونه بی نظمی و تشنج از سوی مراجعین و همراهان و... ابتدا آنان را به دعوت به آرامش که در  صورت بی توجهی افراد خاطی را شناسایی و به مأمور نیروی انتظامی مستقر در مرکز و یا مسئول ما فوق معرفی تا اقدامات قانونی در خصوص آنان
9-شناخت داشتن نسبت به محلهای نصب کپسول های آتش نشانی به منظور دسترسی سریع در مواقع بروز آتش سوزی و همچنین رعایت اصول ایمنی و مدیریت نمودن بحران با هوشیاری کامل به محیط پیرامونی

لیست پرسنل واحد انتظامات

 
 
 
 
 

 
بيشتر
جمعه 28 تير 1398   12:34:33