متون عمومي
شنبه 16 بهمن 1395
بیمه گری
 
وظایف محوله :
 
سرپایی
 
   1 -  تهیه و تنظیم لیست بیماران سرپائی و مرتب سازی نسخ طبق لیست های گرفته شده  
   2 -  آماده سازی نسخ بیماران سرپائی جهت ارسال به سازمانهای     بیمه گر طبق قوانین مختلف سازمانهای بیمه گر(خدمات درمانی – تامین اجتماعی – نیروهای مسلح – کمیته امداد و ...  )
 
بستری
   1 -  تهیه و تنظیم لیست بیماران بستری و مرتب سازی آن جهت ارسال به سازمانهای بیمه گر 
   2 -  تهیه جداول و نامه های مربوط به ارسال به سازمان های بیمه گر
   3 -  ارسال اسناد پزشکی به سازمانهای بیمه گر    
   4- ارتباط مستمر با کارگزینی – تکمیل پرونده پزشکان جدیدالورود و معرفی پزشکان به سازمانهای بیمه گر )  هیئت علمی – تمام وقت و ... )
   5- ارائه گزارشهای ارسالی به تفکیک دارو – لوازم مصرفی و سایر به مسئول درآمد جهت ثبت های مالی
 
 
مسئول دفترداری  
 
 
 وظایف محوله :
 
   1 -  تفکیک اسناد مالی دریافت و پرداخت بیمارستان
  2 -  اسکن و بایگانی اسناد مالی بیمارستان    
  3 -  تنظیم دفاتر روزنامه و کل و معین    
  4 -  تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی و صورت چکها و واریزی های بین راهی    
  5 -  تهیه فرم 45 و فرم کسورات اسناد مالی 
  6 -  تهیه تراز آزمایشی ماهیانه
  7 -  ثبت سندهای حسابداری   
 
 
 
 
مسئول دریافت و پرداخت
 
 
 وظایف محوله :
 
   1 -  تهیه و تنظیم لیست های حقوقی ، اضافه کار و فوق العاده ها و سایر پرداختی های پرسنلی با نظارت مقام مسئول 
  2 -  تهیه و ارسال درخواست وجه کارکنان رسمی ،‌پیمانی ، قراردادی تبصره 3 قدیم بصورت ماهیانه به دانشگاه     
  3 -  پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه کل پرسنل بیمارستان      
  4 -  تهیه پیش نویس نامه های مالی و گواهی های  حقوقی جهت کارکنان     
  5 -  ثبت سند حسابداری مربوط به پرداخت های پرسنلی در حسابداری تعهدی  
  6 -  تهیه لیست بیمه پرسنل جهت ارسال به سازمان خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری 
  7 -  تهیه لیست سایر کسورات حقوقی جهت ارائه به بانک ها وسایر موسسات مالی و اعتباری
  8- تهیه لیست مربوط به اداره دارائی کارکنان (مالیات حقوق و مزایای کارکنان )    
  9- جمع آوری اسناد حقوقی و تهیه فرم 45 و فرم کسورات و ارسال آن به دانشگاه
10- تهیه و ارائه فیش کلیه پرداختهای پرسنلی
 
 
 
 
 
 
 
مسئول رسیدگی و اعتبارت 
 
 
 وظایف محوله :
 
   1 -  تهیه و تنظیم و نگهداری حساب اعتبارات به تفکیک برنامه ها و مواد هزینه بودجه جاری و عمرانی و اختصاصی
  2 -  تامین اعتبار احکام صادره ، اسناد هزینه و قراردادها و سایر تعهدات   
  3 -  درخواست وجه تخصیص های صادره از امور مالی دانشگاه   
  4 -  تهیه و تنظیم پیش پرداخت ها و علی الحسابها و مدارک مربوطه با توجه به قوانین و مقررات حسابداری   
  5 -  رسیدگی به کلیه اسناد مالی (‌خریدهای بیمارستان ) تنظیم شده توسط کارپرداز و پرداخت آن
  6 -  رسیدگی به اسناد پرداخت مربوط به کلیه قراردادهای واگذاری بیمارستان 
  7 -  رسیدگی به کلیه اسناد پرداختی پرسنلی  
  8 –  رسیدگی و بررسی ترازها و صورت مغایرات بانکی تهیه شده توسط دفترداری 
  9 – تهیه لیست مربوط به کسورات قانونی دارائی و ارائه چکهای آن به سازمان امور مالیاتی کشور
 
مسئول درآمد و امین اموال
 
وظایف محوله :
 
  3 -  پیگیری مطالبات مربوط به اسناد پزشکی ارسالی از سازمانهای بیمه گر  
  4 -  پیگیری مطالبات بیمارستان از امور مالی دانشگاه علوم پزشکی  
 
 
  7 -  ثبت اموال پلاک خور خریداری شده در دفتر اموال بیمارستان
  8 – تنظیم لیست اموال هر واحد  و تحویل آن به مسئول واحد
  9 – پلاک کوبی اموال خریداری شده در واحدهای مربوطه   
 10 – تهیه و تنظیم لیست اموال و دارائیهای مشهود و نامشهود بیمارستان بطور سالیانه و ارائه آن به دانشگاه علوم پزشکی
  11 – حفظ و حراست از اموال بیمارستان
  12- کنترل ورود و خروج اموال از بیمارستان
 
 
واحد درآمد
 
 وظایف محوله :
 
   1 -  تنظیم صورتحساب بیماران بستری در حال ترخیص  
   2 -  رسیدگی به کد جراحی و بیهوشی و سایر موارد مربوط به محاسبه هزینه درمان بیماران بستری 
   3 -  تفکیک صورتحسابهای بیمه ای و ترافیکی و ارسال آن به اتاق بیمه و مدارک پزشکی
   4- کنترل فیشهای واریزی بیماران توسط مسئول درآمد و ترخیص بیمار
   5- دریافت کارکرد صندوقداران ، کنترل آن و واریز درآمد سرپائی صندوقداران بصورت روزانه به حساب غیر قابل برداشت بیمارستان
   6- کنترل حساب بیماران سرپائی و بستری هنگام ترخیص   
 
واحد صندوق
 
 
 وظایف محوله :
 
   1 -  دریافت هزینه بیماران سرپائی و بستری و ترخیص بیمار   
   2 -  تحویل درآمد هر شیفت به مسئول درآمد

لیست پرسنل واحد حسابداری

 
 
 
 
 
 
بيشتر
جمعه 28 تير 1398   12:15:03