متون عمومي
شنبه 16 بهمن 1395 آمار و مدارگ پزشکی

 
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
ملیحه قربانی مسئول مدارک پزشکی و پذیرش لیسانس مدارک پزشکی
سلیمان قاسمی نژاد کارشناس مدارک پزشکی لیسانس مدارک پزشکی
سعیده گلستانی فرد کارشناس مدارک پزشکی لیسانس مدارک پزشکی
معصومه اصغرزاده متصدی مدارک پزشکی فوق دیپلم مدارک پزشکی
الهام میرزائی متصدی مدارک پزشکی لیسانس مدارک پزشکی
سکینه اسلامی متصدی مدارک پزشکی دیپلم
انیس خداپرست متصدی مدارک پزشکی دیپلم
نسیم ابراهیمی طرحی مدارک پزشکی لیسانس مدارک پزشکی
فریبا اقاپور کارشناس مدارک پزشکی لیسانس مدارک پزشکی

 
بيشتر
جمعه 28 تير 1398   12:29:38