پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مستندات طرح درس گروه داروسازی بالینی

    <p><a href="/_pharmacy.abzums.ac/documents/دارودرمانی بیماریها 2.doc"><span style="font-size:26px">دارودرمانی بیماریها 2</span></a></p>

     <p><a href="/_pharmacy.abzums.ac/documents/دارودرمانی بیماریها 1 -قدیم.doc"><span style="font-size:26px">دارودرمانی بیماریها 1 -قدیم</span></a></p>


       V5.4.0.0