فرم انتقادات و پیشنهادات دانشگاه
  تاریخ ثبت انتقاد یا پیشنهاد :  1401/11/15
  نام و نام خانوادگی (اختیاری) :  
  شماره تماس (اجباری) :  
  پست الکترونیکی (اختیاری) :  
  موضوع انتقاد یا پیشنهاد (اجباری) :  
  شرح انتقاد یا پیشنهاد (اجباری) :  
  راه حل پیشنهادی (اختیاری) :  
  ثبت انتقاد یا پیشنهاد

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0