دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • ساعت : ۹:۲۲:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ 
كمیسیون مناقصات دانشگاه
کمیسیون مناقصات دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و اعضای کمیسیون مناقصات برگزار شد.

کمیسیون مناقصات دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و اعضای کمیسیون مناقصات و مدیر حراست دانشگاه و مدیران مربوطه برگزار شد.
معاون  توسعه دانشگاه با حضور در دفتر مدیریت پشتیبانی دانشگاه و محل برگزاری مناقصات با تاکید بر انجام مناقصات بر پایه مجوزهای کارگروه کاهش تصدی دانشگاه در جریان برگزاری کمیسیونهای مناقصات دانشگاه قرار گرفتند.
 مدیریت پشتیبانی دانشگاه ضمن تشریح و گزارش فرایند استقرار سامانه ستاد و تشکیل کارگروههای مربوطه ، گزارش عملکرد کمیسیون مناقصات دانشگاه را تبیین و جمع بندی نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0