• ساعت : ۱۰:۳۰:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ 
به مناسبت هفته ی جهانی تغذیه با شیر مادر
هروز به یك سوال كرونا و تغذیه با شیر مادر پاسخ داده میشود
مجموعه از سوالات متداول کرونا و تغذیه با شیر مادر / مادران مبتلا و یا مشکوک به کرونا در شیر دهی به نوزدان چه کاری انجام دهند

آیا 19-COVID می تواند از شیرمادرعبور کند؟ 


این ویروس تاکنون در شیر مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID مشاهده نشده است. بنابراین بعید است از طریق تغذیه مستقیم از پستان مادر یا از طریق شیر مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID منتقل شود. تحقیقات بر روی شیرمادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID همچنان ادامه دارد.


در جوامعی که 19-COVID شایع است، آیا مادر می تواند کودک خود را با شیر مادر تغذیه کند؟


 بله. تغذیه با شیرمادر در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی، شانس بقا را ارتقا داده و مزایای طوالنی مدت سالمت و تکامل نوزادان وکودکان را فراهم می کند. به عالوه تغذیه با شیر مادر وضعیت سالمت مادر را بهبود می بخشد. از طرف دیگر انتقال 19-COVID از طریق تغذیه مستقیم از پستان مادر و از طریق شیر مادر تشخیص داده نشده است، لذا دلیلی برای قطع شیردهی یا جلوگیری از آن وجود ندارد.


آیا پس از زایمان می توان تماس پوست با پوست نوزاد را با مادر مبتالی قطعی/ مشکوک به 19-COVID بلافاصله برقرار کرد و تغذیه با شیرمادر را شروع کرد؟ 


بله. برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و تداوم مراقبت کانگورویی، موجب بهبود وضعیت تنظیم دمای بدن نوزاد وپیامدهای فیزیولوژیک دیگر وی شده و با کاهش مرگ ومیر نوزادان نیز همراه است. قرار گرفتن نوزاد در کنار مادر، شروع زودرس تغذیه با شیرمادر را امکان پذیر ساخته و باعث کاهش مرگ و میر نوزادان نیز می شود. "به طور کلی مزایای بی شمار برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و تغذیه با شیر مادر از خطرات احتمالی انتقال و بیماری های مرتبط با 19-COVID بیشتر است 
آیا مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID می تواند به شیردهی ادامه دهد؟ 
بله. انتقال ویروس 19-COVID از طریق تغذیه مستقیم از پستان مادر یا از طریق شیر مادر ثابت نشده است. البته در حین شیردهی، مادر باید نکات بهداشتی مناسب مثل استفاده از ماسک در صورت امکان را رعایت کند تا از احتمال انتشار قطرات حاوی -COVID 19 به شیرخوار کاسته شود. دانستن این موضوع برای مادر و خانواده مهم است که در اغلب موارد ابتلا به عفونت 19-COVID ،کودکان بیماری خفیف یا بدون علامت را تجربه کرده اند. از طرف دیگر شواهد قوی نشان می دهد که تغذیه با شیر مادر باعث کاهش مرگ ومیر نوزادان، شیرخواران و کودکان شده وموجب بهبود وضعیت سلامت و تکامل کودکان در تمام مناطق جغرافیایی و اقتصادی می شود 


-توصیه های بهداشتی برای مادر شیرده مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID دارید؟


 دست ها را به طور مرتب باآب و صابون بشویید یا از شوینده های پایه الکلی استفاده کنیدبه خصوص قبل از لمس کودک
 هنگام تغذیه کودک از ماسک استفاده کنید. 
توجه به نکات ذیل در این خصوص مهم است: -
 به محض مرطوب شدن ماسک ها را تعویض کنید
 - بالفاصله ماسک ها را دور بریزید
 - از ماسک چندین باراستفاده نکنید
 - برای در آوردن ماسک، جلوی ماسک را لمس نکنید بلکه آن را از پشت ماسک جدا کنید
در صورت عطسه یا سرفه بر روی دستمال، بلافاصله آن را دور انداخته و مجددا دست ها را با آب و صابون بشویید یا از شوینده های پایه الکلی دست استفاده کنید
 مرتباً سطوح را تمیز و ضد عفونی کنید. 


اگر مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID ماسک ندارد، آیا باید همچنان کودک را با شیر مادر تغذیه کند؟


 بله. تغذیه با شیر مادر بدون شک مرگ ومیر نوزادان و شیرخواران را کاهش می دهد وموجب بهبود وضعیت سلامت وتکامل مغزی کودک و شیرخوار می شود. 
به مادرانی که عالئم 19-COVID دارند توصیه می شود از ماسک استفاده کنند ولی حتی اگر استفاده از تغذیه با شیر مادر با ماسک امکان پذیر نباشد، تغذیه با شیر مادر باید ادامه یابد.
 اقدامات پیشگیرانه دیگر، مانند شستن دست ها، تمیز کردن سطوح ، عطسه یا سرفه در دستمال تمیز نیز مهم است

تاثیرگذاری استفاده از ماسک های غیر پزشکی مانند ماسک های خانگی یا پارچه ای ارزیابی نشده است و در این خصوص، توصیه ای به نفع یا ضرر استفاده از این ماسک ها وجود ندارد. 


آیا ضروری است مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID ،پستان خود را قبل از شیردهی مستقیم یا دوشیدن شیر مادر بشوید؟


 اگر مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID به تازگی بر روی پستان یا قفسه سینه خود سرفه کرده باشد باید قبل از تغذیه کودک، پستان خود را به آرامی با آب گرم وصابون حداقل به مدت 20 ثانیه بشوید ولی شست و شوی روتین پستان، قبل از هر بار تغذیه کودک با پستان مادر یا دوشیدن شیر مادر ضرورتی ندارد


 اگر مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID قادر به تغذیه شیرخوار با شیرمادر نباشد، بهترین روش تغذیه شیرخوار چیست؟ 


شیر دوشیده شده
- دوشیدن شیر مادر در درجه اول با کمک دست و در صورت لزوم با استفاده از پمپ مکانیکی انجام می شود. دوشیدن با دست به همان اندازه پمپ می تواند مؤثر باشد. 
 انتخاب شیوه دوشیدن بستگی به تمایل مادر، در دسترس بودن تجهیزات، شرایط بهداشتی و هزینه دارد. 
 دوشیدن شیر مادر برای حفظ تولید شیر مادر حائز اهمیت است تا مادر پس از بهبودی بتواند شیرخوار را با شیر مادر تغذیه کند

 مادر و هرکسی که به او کمک می کند، باید قبل از دوشیدن شیر مادر یا لمس هر قسمت از پمپ یا بطری دست خود را بشوید و از تمیز شدن مناسب پمپ بعد از هر بار استفاده اطمینان حاصل شود
شیر دوشیده شده مادر را باید فردی که علامت یا عالئم بیماری ندارد و شیرخوار با او احساس راحتی می کند و ترجیحا با استفاده از یک فنجان تمیز و یا قاشق به شیرخوار بدهد.
 مادر/ مراقب باید قبل از تغذیه شیرخوار ، دست خود را بشوید. 
شیر اهدایی بانک شیر: اگر مادر قادر به دوشیدن شیر نباشد و شیر اهدایی بانک شیر انسانی در دسترس باشد، تا بهبودی حال مادر می توان از شیر اهدایی بانک شیر استفاده کرد. 
اگر استفاده از شیر دوشیده شده یا شیر اهدایی امکان پذیر یا در دسترس نیست روش های زیر را در نظر بگیرید: شیر دایه -شیر مصنوعی با تدابیری که از امکان پذیر بودن، طرز صحیح تهیه، ایمن و پایدار بودن آن اطمینان حاصل شود. 

آیا تغذیه شیرخوار با شیر مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID ایمن است؟ 


بله. ویروس 19-COVID تاکنون در مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID تایید نشده است. بعید است ویروس از طریق شیر دوشیده شده مادر مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID منتقل شود

آیا مادر تأیید شده /مشکوک به 19-COVID ،برای دوشیدن شیر باید اقدامات خاصی انجام دهد؟ (مثال در هنگام کار با شیردوش یا ظروف نگهداری شیر یا وسایل تغذیه ای شیر مادر)
حتی بدون در نظر گرفتن 19-COVID ،الزم است بعد از هر بار استفاده تمام وسایل کمک تغذیه ای از جمله شیردوش، ظروف نگهداری شیر و ... به طرز صحیح تمیز شوند
 شیردوش و ظروف نگهداری شیر باید بعد از هر بار استفاده با صابون مایع شسته شده و به مدت 10-15 ثانیه با آب گرم آبکشی شوند 
 بعضی از قسمت های پمپ شیردوش را در صورت امکان می توان در قسمت باالی ماشین ظرفشویی قرار داد. بهتر است قبل از آن، راهنمای مربوط مطالعه شود. 


آیا به مادر مبتلا ی قطعی/ مشکوک به 19-COVID که قادر به تغذیه مستقیم کودک از پستان یا شیر دوشیده شده خود نیست، می توان شیر دایه را توصیه کرد؟
 بسته به مقبولیت شیر دایه برای مادر/ خانواده، راهنمای کشوری، مقبولیت فرهنگی، دسترسی به دایه و خدمات پشتیبانی دایه/ مادر می توان استفاده از آن را توصیه کرد. 

اگر مادر مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID به دلیل خیلی بدحال بودن یا بیماری دیگری نمی تواند به کودک خود شیر بدهد، چه زمانی می تواند مجددا شروع به شیردهی کند؟


 هرزمان که مادر احساس خوبی برای شیردهی دارد می تواند مجددا شیردهی را شروع کند و هیچ فاصله زمانی مشخصی بعد از موارد قطعی / مشکوک به 19-COVID وجود ندارد. شواهدی که نشان دهد شیردهی دوره بالینی 19-COVID را در مادر تغییر می دهد نیز وجود ندارد. برای حصول بهبودی کامل مادر، باید از سلامت عمومی و تغذیه مادر مورد حمایت قرار گیرد. برای شروع شیردهی نیز باید مادر را حمایت کرد. 


آیا نتایج آزمایش 19-COVID در توصیه های مربوط به تغذیه شیرخوار و کودک خردسال تفاوتی ایجاد می کند؟ 


نتایج این آزمایش هیچ تاثیری در تصمیمات آنی تغذیه شیرخوار و کودک خردسال ندارد. با این حال ، تأیید 19-COVID به این معنی است که مادر باید در دورانی که احتماالً عفونت دارد یعنی علامت دار است یا 14 روز پس از شروع علائم) هر کدام که طولانی تر است( توصیه های مناسب بهداشتی را رعایت 
  
آیا به مادر مبتالی قطعی/ مشکوک به 19-COVID توصیه می شود که علاوه  بر شیر مادر از شیرمصنوعی نیز برای شیرخوار استفاده کند؟
 خیر، اگر مادر شیرده مبتلای قطعی/ مشکوک به 19-COVID است، هیچ نیازی به  اضافه کردن شیر مصنوعی به تغذیه با شیر مادر نیست. دادن شیر مصنوعی، تولید شیر مادر را کاهش می دهد

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0