1
میلادباسعادت سرداران کربلا و روز پاسدارو جانباز مبارک باد

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد
بيشتر
سه‌شنبه 4 تير 1398   10:02:01