5

3

8

7

4

12

10

11

1

9
تقدیرمدیرمحترم شبکه ازخدمات پرسنل شبکه ومراکزدرطول سال 97 وتبریک بمناسبت حلول سال جدید

درمورخ 97/12/28جناب آقای دکترترابی مدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فردیس ، با تشکیل جلسه ای درمحل ستادشبکه اززحمات یک ساله کلیه کارکنان ستادی و اهدای لوح تقدیر وتوزیع گل وشیرینی تقدیروتشکرنمودند ، وهمچنین به همراه معاونین ومسئولین شبکه  ، باحضوردرتمام مراکزخدمات جامع سلامت  ، ضمن تحویل بن کارتهای غیرنقدی ، اهدای لوح تقدیر وتوزیع گل وشیرینی اززحمات یکساله همکاران محترم مراکزخدمات جامع سلامت  تقدیر وتشکرنموده  و حلول سال شمسی را تبریک وتهنیت عرض نمودند .

بيشتر
سه‌شنبه 4 تير 1398   10:39:31