اطلاعیه ها
همکاران محترم ترجیحاٌ بامراجعه به مراکز طرف قراردادوبا ارائه کارت ملی وبدون پرداخت وجه می توانند خدمات دریافت نمایند ولی درصورت مراجعه به مراکز غیر طرف قراردادمی بایست  با ارائه مدارک زیربه نماینده بیمه نسبت به دریافت هزینه درمان خود اقدام نمایند
هزینه دارو :  ( هزینه داروهای آزاد وغیربیمه ای پرداخت نمی شود )
1-برگ دفترچه که اقلام دارو ومبالغ دارو مشخص باشد ودارای مهر پزشک وداروخانه باشد(نسخه بیماریاپزشک )
2-کپی صفحه اول دفترچه بیمار
3-جمع مبلغ نسخه ، سهم بیمار و سهم سازمان در نسخه مشخص وخوانا باشد
4- فاکتوریا رسیدوجه مهرشده داروخانه نیزضمیمه شود
5-حتما باید دارو دردفترچه نوشته شود ، سربرگ آزاد پزشک موردقبول نمی باشد
هزینه ویزیت : 
1-برگ دفترچه بیمه که دارای مهروامضاء پزشک  باشد (نسخه بیمار یانسخه داروخانه وپاراکلینیک )
2-کپی صفحه اول دفترچه بیمار
3-درصورت تجویز دارو یا نوشتن آزمایش یاغیره توسط پزشک همان صفحه بعنوان مدرک ویزیت محسوب  می شود درغیر اینصورت باید پزشک دریک برگ ازدفترچه بنویسدکه معاینه گردید ومهروامضاء نماید
4-نوشتن ویزیت شد درسربرگ آزاد پزشک موردقبول نمی باشد
5-رسید وجه پرداختی بابت ویزیت که توسط پزشک مهروامضاء شود
هزینه های آزمایشگاهی ، پاراکلینیکی وسایر هزینه ها
1-دستورپزشک دردفترچه بیمه ومهروامضاء پزشک دردفترچه (نسخه بیماریاپزشک )
2-کپی صفحه اول دفترچه بیمار
3-کپی جواب آزمایش ، سونوگرافی یا غیره
4-اصل قبض پرداختی مهرشده
هزینه های بیمارستانی                                 
چنانچه بیمه شدگان بخواهند از خدمات بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه گر استفاده نمایند ، لازم است موارد زیر را رعایت فرمایند:
الف با همراه داشتن اصل دستور پزشک معالج و اصل کارت ملی به یکی از بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه گر مراجعه نمایند.
ب هزینه های درمانی مربوطه توسط بیمه گر به بیمارستان هاو مراکز درمانی طرف قرارداد طبق قرارداد فی مابین پرداخت خواهد شد مگر هزینه های خارج از تعهد ،خارج از سقف یا فرانشیز سهم بیمه شده که به عهده بیمه شده بوده و لازم است توسط بیمه شده پرداخت گردد.
2) چنانچه بیمه شدگان در بیمارستان های غیر طرف قرارداد بستری شوند لازم است نکات زیر را رعایت نمایند:
الف) حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان بستری در بیمارستان ، مراتب از طریق بیمه شده  به بیمه گر اطلاع داده شود.
ب) پیش پرداخت و هزینه های بیمارستانی توسط بیمه شدگان تامین و پرداخت گردد.
ج)حداکثرظرف مدت یکماه پس ازترخیص،  اصل صورتحساب ، ریز صورت هزینه ها و فاکتور های مربوطه و گواهی های بیمارستانی بانضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده را از طریق بیمه شده جهت محاسبه هزینه های مربوطه برای بیمه گر ارسال فرمایند.
تبصره 1- بیمه شدگان می بایست ابتدا نسبت به دریافت سهم خود از بیمه گر اول مانند سازمان خدمات درمانی ، تامین اجتماعی یا سازمان های مشابه اقدام و سپس با ارائه کپی برابر اصل مدارک بیمارستانی و کپی چک دریافتی از سازمان های یاد شده به بیمه گر ، هزینه های انجام شده را تا سقف های مقرر بر اساس مفاد این قرارداد دریافت نمایند. درج شماره تلفن همراه  ونام بیمه شده اصلی دریکی ازبرگ ها         
همکاران می توانند ازطریق آدرسhttp://www.iraninsurance.ir     وانتخاب مراکزارائه خدمات درقسمت بالای صفحه وسپس انتخاب جستجوی مراکزدرمانی درقسمت سمت راست پنجره وانتخاب استان وشهرونوع مرجع موردنظر کلیه مراکزطرف قراردادبیمه ایران رامشاهده نمایند.
بیمه شدگان می توانند بامراجعه به سایت www.iranbbs.ir   و وارد نمودن شماره ملی خود نحوه محاسبه خسارت های درمانی خودرامشاهده نمایند .
خواهشمند است همکاران محترم مدارک فوق را پس ازکنترل واطمینال ازتکمیل بودن آن روزهای چهارشنبه ازساعت 13 الی 14 درستاد شبکه شخصاٌ به نماینده بیمه تحویل ورسید دریافت نمایند.نماینده بیمه خانم هاشمی ( تلفن 09365415433 )
 
 

سه‌شنبه 4 تير 1398   10:04:47