اخبار

درمورخ 97/10/25هیات رئیسه محترم ستادصیانت  دانشگاه ازمرکزخدمات جامع سلامت شهداء وستادشبکه بهداشت ودرمان فردیس بازدید ودرهمین راستا جلسه ای  راس ساعت 10 درمحل شبکه تشکیل و اعضاء محترم هیات رئیسه ستادصیانت دانشگاه  درخصوص نقاط قوت وضعف اجرای برنامه های صیانت ارائه نظر فرمودند و سپس آقای دکترترابی مدیرمحترم و رئیس ستاد صیانت شبکه بهداشت ودرمان فردیس  پیرامون موضوع سخنانی ایرادفرمودند ودرپایان آقای مسلمی دبیر ستادصیانت شبکه درخصوص اقدامات انجام شده ارائه گزارش نمودندوجلسه درساعت 11/30به پایان رسید.   

عكس هاي مرتبط :

سه‌شنبه 4 تير 1398   10:39:06