پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم انتقادات و پیشنهادات دانشگاه
  تاریخ ثبت انتقاد یا پیشنهاد :  1399/07/07
  نام و نام خانوادگی (اختیاری) :  
  شماره تماس (اختیاری) :  
  پست الکترونیکی (اختیاری) :  
  موضوع انتقاد یا پیشنهاد (اجباری) :  
  شرح انتقاد یا پیشنهاد (اجباری) :  
  راه حل پیشنهادی (اختیاری) :  
  ثبت انتقاد یا پیشنهاد

V5.4.0.0