• ساعت : ۱۵:۴۵:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ 
اطلاعیه
اطلاعیه مصاحبه شغلی
باطلاع داوطلبان محترم رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی، کارشناس ارتباطات عملیات و کارشناس تریاژ تلفنی می رساند :

پیرو برگزاری آزمون استخدام پیمانی آبانماه سال 98 مقرر گردید مصاحبه شغلی(تخصصی) طبق گروه بندی(اسامی اعلام شده در جداول ذیل) در روزهای  یکشنبه مورخ 27/11/98 و دوشنبه مورخ 28/11/98 برگزار گردد.لذا از داوطلبان محترم انتظار می رود راس  ساعت 8:30 تا 12:30  صبح  طبق گروه بندی صورت گرفته به مکان انجام مصاحبه به آدرس : مجموعه فرهنگی ورزشی شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز واقع در کرج، میدان استاندارد، روبروی اداره استاندارد، خیابان فردوسی ، بعد از زیرگذر اول ، سمت راست ، کوچه لاله مراجعه نمایند.

*همرا داشتن کارت ملی در روز مصاحبه جهت تمام رشته های شغلی (کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی، کارشناس ارتباطات عملیات و کارشناس تریاژ تلفنی) الزامی است.

مصاحبه رشته های کارشناس ارتباطات عملیات وکارشناس تریاژ تلفنی شامل (ارزیابی دانش تخصصی،اطلاعات شهرشناسی ،سرعت عمل ومهارت درتایپ می باشد)

*ضمنا در خصوص رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریتها ی پزشکی :

1.  متذکر می گردد داوطلبان در روز مصاحبه بهمراه بیمه ورزشی و لباس ورزشی مناسب حضور یابند.شایان ذکر است با داوطلبان رشته های مذکور در صورت عدم وجود بیمه ورزشی مصاحبه نخواهد شد.

2. عدم مراجعه هر فرد در روز تعیین شده بمنزله انصراف خواهد بود.

گروه اول (روز یکشنبه مورخ 98/11/27)

ردیف

 نام

 نام خانوادگي  

 کد ملي  

عنوان شغل

1

محمدداود                

پورذهبي سعيدابادي       

5090084475

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

2

ياسر                    

خزين                    

6280085600

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

3

ادريس                   

سن سبلي                 

4970186413

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

4

مرتضي                   

عباسي اصل گنجينه كتاب   

1590070577

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

5

يوسف                    

عزيزي قره خانيگلو       

5040199341

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

6

مصطفي                   

عليزاده                 

2890098354

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

7

فرشاد                   

قاسمي                   

1520255144

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

8

محمد                    

كرمي                    

6460030057

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

9

ناصر                    

محمدنژاد                

2920167928

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

10

ارام                    

يوسفي                   

5950009592

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

11

هادي                    

خليلي                   

480139024

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

12

فرزاد                   

رسولي                   

3750278512

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

13

اميرحسين                

پايكاري                 

4890206914

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

14

حسين                    

يزنه زاده               

6390037406

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

15

هيمن                    

كريمي                   

2920200224

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

 

 

16

محمد                    

اسمعيلي                 

2880193842

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

17

رضا                     

يوسفي نژاد              

3300145473

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

18

رسول                    

اسماعيل زاده            

2741718679

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

19

سامان                   

سليمي                   

4950147056

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

20

ميثم                    

نوريان                  

3330313382

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

21

ايوب                    

خدري                    

3840179076

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

22

پژمان                   

منصوري                  

5580046332

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

23

لقمان                   

بادپر                   

2890175413

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

24

ميرمحمد                 

شاكرشندرشامي            

1450810527

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

25

ايوب                    

چراغي                   

4510040741

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

26

نادر                    

ارحمي عيسي لو           

1660337666

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

27

عرفان                   

مراديان باشبرات         

3850187713

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

28

مختار                   

صوفي                    

3750285594

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

29

سهراب                   

رسولي                   

2880169240

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

30

سهراب                   

حمزه زاده               

2920145479

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

31

هوشمند                  

برخان                   

2940096600

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

32

صلاح الدين              

معروف پور               

2950102727

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

33

پوريا                   

داداشي                  

4311087772

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

34

سيدمحسن                 

سيدي سيدلرزهرا          

1610311728

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

35

هيمن                    

خداكرم پوريان           

2920317946

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

36

صادق                    

يگانه                   

5080148421

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

37

حميدرضا                 

كاظمي كله كله           

3300162998

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

38

پرهام                   

شهبازي                  

3220138292

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

39

يونس                    

چنسبلي                  

4970112800

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

40

روح الله                

بهروج                   

3660483486

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

41

عبدالباسط               

گرگانلي دوجي            

5310060197

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

42

عارف                    

كوچك نژاد               

2020616750

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

43

صادق                    

ميرزايي فر              

5340007162

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

44

محمود                   

پاك نيت                 

4860120523

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

45

محمدجواد                

فتاحي                   

6160047851

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

46

محمد                    

ابوبكري                 

2890157407

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

 

 

47

صهيب                    

قرباني نودشه            

3810364622

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

48

ارام                    

فتحي                    

2929936231

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

49

حسين                    

مدرسي فر                

2460306946

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

50

سجاد                    

اميري خياوي             

1660363020

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

51

سجاد                    

ندري                    

4190353973

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

52

قانع                    

رشيدي                   

6460102201

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

53

فرشاد                   

پيردايه                 

4120549453

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

54

رضا                     

مرادي                   

4940047644

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

55

حمزه                    

كريمي                   

3360131721

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

56

كيوان                   

حميدي                   

3750315930

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

57

اروين                   

عبدالهي                 

3220116035

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

58

احسان                   

دلاكه                   

640412300

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

59

فرزاد                   

عباسي                   

2880302102

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

60

مراد                    

شهاب پور                

2890223541

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

 

 گروه دوم (روز دوشنبه مورخ 98/11/28 )

ردیف

 نام

 نام خانوادگي  

 کد ملي  

عنوان شغل

1

دانا                    

اكبري                   

3750380147

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

2

حسين                    

ازموده جردوي            

890374562

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

3

اسعد                    

شريفيان                 

2890202917

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

4

هادي                    

فتاحي نژاد              

4190259594

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

5

رضا                     

ازاديان نصر             

6130036744

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

6

سجاد                    

پورقلي                  

1660314232

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

7

نريمان                  

قرباني                  

3850213757

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

8

حسن                     

ادينه                   

6130035527

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

9

محمد                    

مشرفي خاص               

2880193141

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

10

عارف                    

پرنيان                  

4210299170

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

11

اكبر                    

محمدي                   

5390074475

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

12

مهدي                    

مقيمي                   

4890238697

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

13

پويا                    

برزي                    

4240100534

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

14

موسي                    

دمشقي                   

4897832640

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

15

سالار                   

بينايي                  

2940193444

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

16

محمدرضا                 

غفوري                   

4311004664

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

17

نريمان                  

گلي                     

3850097617

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

18

اميد                    

رحماني فر               

4970115605

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

19

رضا                     

بابايي فرد              

4310902375

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

20

فرشاد                   

محمدي                   

1710220333

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

21

پدرام                   

امامي                   

3220092901

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

22

عيسي                    

حسن پور                 

4890291482

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

23

پيمان                   

تيشه برپا               

5080087161

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

24

خالد                    

باپيري                  

2880085489

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

25

حسن                     

كاظمي                   

4897589207

كاردان باليني فوريتهاي پزشكي                               

26

ميثم                    

خدابنده لو              

4360177119

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

27

سعيد                    

ياژن                    

720361907

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

28

نيما                    

حيدري اورنجقي           

4310155014

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

29

ياسر                    

محمدبيگي                

5809706452

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

30

احسان                   

ارجمند                  

2020230569

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

31

هيمن                    

معروفي                  

6390007868

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

32

محسن                    

عبدل زاده               

860304256

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

33

جبار                    

ارشدي ماجلان            

322060631

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

34

ارش                     

محمودي مقدم             

5509985089

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

35

عادل                    

حيدرپور                 

2240127201

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

36

مهرداد                  

نبي لودشيري             

4890110445

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

37

امين                    

مالكي                   

4860094697

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

38

مهيار                   

قربانعلي زاده درياسري   

2700148436

كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي                             

39

بهاره                   

ابوطالب پور             

61656062

كارشناس ارتباطات وعمليات /ويژه پزشك /                      

40

فريبرز                  

خانمحمدي                

55655998

كارشناس ارتباطات وعمليات /ويژه پزشك /                      

41

مريم                    

ماجد                    

71712771

كارشناس ارتباطات وعمليات /ويژه پزشك /                      

42

خديجه                   

خوجه                    

2032301318

كارشناس ترياژتلفني                                         

43

فايزه                   

هاشمي                   

480548889

كارشناس ترياژتلفني                                         

44

سحرسادات                

حسيني                   

310837499

كارشناس ترياژتلفني                                         

45

مهديه                   

حكيمي                   

2993822799

كارشناس ترياژتلفني                                         

46

ندا                     

ابوالفتحي               

311196934

كارشناس ترياژتلفني                                         

47

فرشته                   

خودكاري جوكندان         

2631700181

كارشناس ترياژتلفني                                         

48

فاطمه                   

خيرانديش                

3380028045

كارشناس ترياژتلفني                                         

49

فاطمه                   

بهره ملا                

1990409652

كارشناس ترياژتلفني                                         

50

الهام                   

افشاري                  

74869371

كارشناس ترياژتلفني                                         

51

سميه                    

فردشاردي                

310139694

كارشناس ترياژتلفني                                         

52

نسترن                   

صالحي كلواني            

311067654

كارشناس ترياژتلفني                                         

53

فاطمه                   

رحيمي                   

311145604

كارشناس ترياژتلفني                                         

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    V5.6.1.0